Sunday 21 April 2024 06:21
Elektriciteitskeuring

Elektriciteitskeuring bij verkoop

 

Bij de verkoop van een residentiële woning moet bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst (het compromis) een keuringsattest van de elektrische installatie voorhanden zijn. Ook wanneer het beschikbaar keuringsattest ouder is dan 25 jaar of wanneer er wijzigingen of uitbreidingen zijn aangebracht, moet de keuring opnieuw uitgevoerd worden. In het geval van een gunstige controle wordt dit vermeld in de notariële akte. Bij een ongunstige controle moeten de opmerkingen binnen de 18 maanden na verkoop door de koper in orde gebracht worden en moet een herkeuring aangevraagd worden.

 

Bestellen?

Onze werkwijze

 

U kan uw bestelling online ingeven. Er wordt zo snel mogelijk een afspraak gemaakt voor het uitvoeren van het plaatsbezoek. Hulp nodig met het invulformulier of toch liever telefonisch bestellen? Bel dan 053 430 430 dagelijks tussen 8 en 18 uur.

Aansluitend op het vastleggen van de afspraak, ontvangt u een e-mail ter bevestging van de afspraak met de digitale versie van uw factuur in bijlage. Het factuurbedrag kan per overschrijving voldaan worden, u hoeft dus niet online te betalen via onze website.

De levering gebeurt digitaal (per e-mail) binnen de 48 uur na het plaatsbezoek.

Bij verkoop van uw woning heeft u mogelijks ook een elektriciteitskeuring nodig. In dat geval bestelt u best een voordelig Combipakket: EPC + elektriciteitskeuring.

 

 

Wie moet deze controle aanvragen ?

 

De eigenaar van de installatie. In geval van verkoop dient de verkoper op zijn kosten de inspectie te laten uitvoeren. Het staat koper en verkoper natuurlijk vrij om hierover onderling andere afspraken te maken.

 

Wanneer moet het keuringsverslag beschikbaar zijn ?

 

Het keuringsverslag moet beschikbaar zijn op het ogenblik van het onderteken van de verkoopsovereenkomst (compromis).

 

Wat indien de koper beslist dat het controleonderzoek niet nodig is omdat hij het gebouw gaat afbreken of de elektrische installatie volledig gaat renoveren ?

 

De verkoper kan in de authentieke akte laten vermelden dat de koper de Overheid schriftelijk moet informeren van de afbraak van de wooneenheid of van de volledige renovatie van de elektrische installatie. De Overheid maakt aan de koper een dossiernummer over en verzoekt hem een positief controleverslag toe te zenden van zodra de nieuwe installatie in gebruik genomen wordt. Het is adres waartoe de koper de kennisgeving moet sturen is "Algemene Directie Energie, Afdeling Infrastructuur, North Gate III, Koning Albertlaan 16 te 1000 Brussel".

 

Wat als de installatie wordt afgekeurd ?

 

De verkoper is dan verplicht om in de authentieke akte de verplichting voor de koper te doen vermelden om zijn identiteit en de datum van de officiële akte van verkoop schriftelijk mee te delen aan het erkend organisme dat het controleonderzoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

De nieuwe eigenaar heeft dan afhankelijk van de inbreuk(en) 12 tot (meestal) 18 maanden de tijd om de installatie in orde te maken. De datum waartegen de nieuwe keuring moet uitgevoerd worden kan u terugvinden op het keuringsverslag. De herkeuring mag door een ander keuringsorganisme gebeuren dan het organisme dat de eerste keuring uitvoerde.

Indien er tijdens het nieuwe controleonderzoek vastgesteld wordt dat er nog steeds overtredingen overblijven, dan wordt de Federale Overheidsdienst Energie hiervan ingelicht.

Kan de verkoop dan doorgaan indien de installatie afgekeurd werd ?

 

Het maakt niet uit of de installatie goed- of afgekeurd werd, de verkoop kan gewoon doorgaan.

 

Hoe lang is een positief keuringsverslag geldig ?

 

Een positief keuringsverslag is 25 jaar geldig.

 

Wat heb ik nodig om de keuring te laten uitvoeren ?

 

Bij de keuring dient u een eendraadsschema en een situatieschema (met de juiste plaats van borden, verbindings-, aftak - en wandcontactdozen, lichtpunten en schakelaars) voor te leggen.

Klik hier voor meer informatie over het opmaken van een eendraadschema en een situatieschema (ook wel elektriciteitschema's genoemd)

 

Hoe gebeurt de controle ?

 

1. Administratieve controle: Er gebeurt een nazicht van het eendraads- en situatieschema
2. Visuele controle: Er gebeurt een nazicht van de schema's met de realiteit en correct gebruik en plaatsing van het elektrisch materieel.
3. Controle door beproeving: Dit behelst de test van de differentieelschakelaar(s).
4. controle door meting: Er gebeurt een aardings-, isolatie-, foutlusimpedantie- en continuiteitsmeting.

 

Certilux komt niet voor op de lijst van erkende organismen, hoe komt dat ?

 

Certilux Certification Group heeft een aantal samenwerkingsovereenkomsten met door de Federale Overheid erkende controle-organismen. Deze organismen zijn aan een aantal specifieke juridische, organisatorische en technische voorwaarden onderworpen en worden bovendien zeer grondig gecontroleerd. Certilux Certification Group heeft zelf een selectie gemaakt van een aantal organismen die via de groep hun diensten kunnen aanbieden. Ook intern is er een grote controle op kwaliteit, snelheid van levering en klantvriendelijk. Bovendien krijg je bij ons steeds de beste prijs!

Vanzelfsprekend zijn de organismen die in onze groep opgenomen werden terug te vinden op de lijst van erkende organismen voor het uitvoeren van controles, welke terug te vinden is op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.